Ugrás a fő tartalomra

H-8000 Székesfehérvár, Budai út 45. M2 épület


Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító Okirat 

SZMSZ

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Vonatkozó jogszabályok

- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

- a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

- az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Onytv.)

-a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

- a családok védelméről szóló 2011. évi CCIX. törvény,

- az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

- a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)

- a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020 (II. 7.) Korm. rendelet

- a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

- a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

-a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.)

- a gyámhatóságokról, valamint a tanulóvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ékr.)

- Tájékoztató az iskolarendszerű komplex szakmai vizsgák szervezéséhez kapcsolódóan a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakra vonatkozóan a szakképző intézmények számára

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet)

- a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI rendelet,

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Nem releváns

3.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A költségvetési szerv közfeladata: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
Szakágazat száma: 853200
Szakágazat megnevezése: Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A szakképzési centrum fő feladataként szakiskolai, technikumi szakmai oktatást,
szakképző iskolai szakmai oktatást és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Képzéseink

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Térítési és tandíjfizetési szabályzat 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum nem rendelkezik saját fenntartású adatbázisokkal

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum alaptevékenysége keretében a szakképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel a tanulói jogviszonnyal, a felnőttképzési jogviszonnyal, valamint vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve alkalmazottai, megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban levők adatait mind magánszemélyek mind vállalkozások tekintetében.

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférést a Székesfehérvári Szakképzési Centrum adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényes teljesítésének, továbbá kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatában meghatározott kérelem útján, illetve a honlapon közzétételre kerülő jelen közzétételi lista útján teszi lehetővé.
A Centrum által kezelt adatok megismerése iránti igényt szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet benyújtani.

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum a másolatkészítési költségek megállapítása során a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben és az Önköltség számítás rendje szerint meghatározott költségtérítés összeget alkalmazza.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Pályára fel! 1

Pályára fel! 2

Pályára fel! 3

Pályára fel! 4

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Módszertani útmutatók a pályaorientáció kiterjesztéséhez pedagógusoknak és szülőknek.

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Papír alapúak, rendezvényeken megjelenők, online megtekinthetők és letölthetők a Székesfehérvári Szakképzési Centrum honlapjáról. 

Pályaorientációs kiadványok

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Az anyagok ingyenesen hozzáférhetőek, megtekinthetőek.

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

Nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

Nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Álláspályázataink

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

Hirdetményeink, közleményeink ITT találhatóak

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű adatok megismerésének rendje

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

8000 Székesfehérvár, Budai út 45. M2 épület
+36 22 514 060
titkarsag@szfszc.hu

 1. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Jankó Zoltán

 1. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nem releváns

 1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns

 1. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

8. TÁJÉKOZTATÓ a Székesfehérvári Szakképzési Centrum és Intézményeinek a belső visszaélés-bejelentési rendszeréről

Csatolmányok:

Adatkezelési tájékoztató

Belső visszaélés bejelentési szabályzat

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az intézményeinkre vonatkozó adatok a honlap alján tekinthetőek meg

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az intézményeinkre vonatkozó adatok a honlap alján tekinthetőek meg

a

  Alapító Okirat

Letöltés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító Okirat 

SZMSZ

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Vonatkozó jogszabályok

- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

- a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

- az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Onytv.)

-a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

- a családok védelméről szóló 2011. évi CCIX. törvény,

- az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

- a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)

- a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020 (II. 7.) Korm. rendelet

- a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

- a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

-a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.)

- a gyámhatóságokról, valamint a tanulóvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ékr.)

- Tájékoztató az iskolarendszerű komplex szakmai vizsgák szervezéséhez kapcsolódóan a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakra vonatkozóan a szakképző intézmények számára

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet)

- a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI rendelet,

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Nem releváns

3.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A költségvetési szerv közfeladata: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
Szakágazat száma: 853200
Szakágazat megnevezése: Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A szakképzési centrum fő feladataként szakiskolai, technikumi szakmai oktatást,
szakképző iskolai szakmai oktatást és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Képzéseink

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Térítési és tandíjfizetési szabályzat 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum nem rendelkezik saját fenntartású adatbázisokkal

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum alaptevékenysége keretében a szakképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel a tanulói jogviszonnyal, a felnőttképzési jogviszonnyal, valamint vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve alkalmazottai, megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban levők adatait mind magánszemélyek mind vállalkozások tekintetében.

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférést a Székesfehérvári Szakképzési Centrum adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényes teljesítésének, továbbá kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatában meghatározott kérelem útján, illetve a honlapon közzétételre kerülő jelen közzétételi lista útján teszi lehetővé.
A Centrum által kezelt adatok megismerése iránti igényt szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet benyújtani.

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum a másolatkészítési költségek megállapítása során a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben és az Önköltség számítás rendje szerint meghatározott költségtérítés összeget alkalmazza.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Pályára fel! 1

Pályára fel! 2

Pályára fel! 3

Pályára fel! 4

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Módszertani útmutatók a pályaorientáció kiterjesztéséhez pedagógusoknak és szülőknek.

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Papír alapúak, rendezvényeken megjelenők, online megtekinthetők és letölthetők a Székesfehérvári Szakképzési Centrum honlapjáról. 

Pályaorientációs kiadványok

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Az anyagok ingyenesen hozzáférhetőek, megtekinthetőek.

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

Nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

Nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Álláspályázataink

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

Hirdetményeink, közleményeink ITT találhatóak

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű adatok megismerésének rendje

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

8000 Székesfehérvár, Budai út 45. M2 épület
+36 22 514 060
titkarsag@szfszc.hu

 1. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Jankó Zoltán

 1. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nem releváns

 1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns

 1. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

8. Tájékoztató

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az intézményeinkre vonatkozó adatok a honlap alján tekinthetőek meg

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az intézményeinkre vonatkozó adatok a honlap alján tekinthetőek meg

a

  Alapító Okirat

Letöltés

  Szervezeti és Működési Szabályzat

Letöltés

  Közérdekű adatok megismerésére irányuló intézkedés rendje

Letöltés

Gazdálkodási adatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Nem releváns

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései: oldal alján található

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói: oldal alján található

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó adatok

2020.IV negyedév

2021.I negyedév

2021.II negyedév

2021.III negyedév

2021.IV negyedév

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Nem releváns

II. Közzétételi egység: Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Nem releváns

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

Nem releváns

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

Nem releváns

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Az 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatai a 2023.04.01-i dátumot követően a https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat-on keresztül érhetők el.

Szerződések

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Pályázatainkkal kapcsolatos információk, leírások  IDE kattintva tekinthetők meg.

Támogatási szerződés 1 (Ginop 5.2.5)

Támogatási szerződés 2 (Ginop 6.1.3)

Támogatási szerződés 3 (Ginop 6.2.3)

Támogatási szerződés 4 (Ginop 6.2.7)

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv 2022

Közbeszerzési terv 2021

Közbeszerzési terv módosítása 2021 1.sz.

Közbeszerzési terv módosítása 2021 2.sz.

Közbeszerzési terv 2023

  Közbeszerzési terv 2021

Letöltés

  2021 Közbeszerzési terv 1.számú módosítása

Letöltés

  Elemi költségvetés 2020. I.

Letöltés

  Elemi költségvetés 2020.II.

Letöltés

  Elemi költségvetés 2021.

Letöltés

  Elemi költségvetés 2022

Letöltés

  Elemi költségvetés 2023

Letöltés

  Éves költségvetési beszámoló 2020.

Letöltés

  Éves költségvetési beszámoló 2021

Letöltés

  Éves költségvetési beszámoló 2022

Letöltés

  Éves költségvetési beszámoló szöveges indoklás 2021

Letöltés

  Éves költségvetési beszámoló szöveges indoklás 2022

Letöltés

  2020.évi Kötelezettségvállallás 5 millió Ft felett

Letöltés

  2021.évi Kötelezettségvállallás 5 millió Ft felett

Letöltés

  Ellenőrzések ÁSZ

Letöltés

  Ellenőrzések 1.

Letöltés

  2021 Közbeszerzési terv 2.számú módosítása

Letöltés

  Foglalkoztatottak 2021 I negyedév

Letöltés

  Foglalkoztatottak 2021 II negyedév

Letöltés

  Foglalkoztatottak 2021.III negyedév

Letöltés

  Támogatási szerződés 1

Letöltés

  Támogatási szerződés 2

Letöltés

  Támogatási szerződés 3

Letöltés

  Támogatási szerződés 4

Letöltés

  Foglalkoztatottak létszámára és juttatásaira vonatkozó adatok 2021. IV negyedév

Letöltés

  Közbeszerzési terv 2022

Letöltés

  Közbeszerzési terv 2023

Letöltés

Archívum

  Elemi költségvetés 2019

  Archiválva: 2020. 04. 01.
Letöltés

  Elemi költségvetés_2020_I

  Archiválva: 2021. 03. 01.
Letöltés

  Elemi költségvetés_2020_II

  Archiválva: 2021. 05. 03.
Letöltés

  Éves költségvetési beszámoló 2018

  Archiválva: 2019. 05. 24.
Letöltés

  Éves költségvetési beszámoló 2019

  Archiválva: 2020. 10. 07.
Letöltés

  2020.évi közbeszerzési terv 1.sz módosítás

  Archiválva: 2021. 03. 02.
Letöltés

  2020.évi közbeszerzési terv 2. módosítás

  Archiválva: 2021. 05. 19.
Letöltés

  Elemi költségvetés 2018

  Archiválva: 2019. 06. 05.
Letöltés

  Elemi költségvetés 2017

  Archiválva: 2018. 04. 04.
Letöltés

  Elemi költségvetés 2016

  Archiválva: 2017. 06. 01.
Letöltés

  Elemi költségvetés 2015

  Archiválva: 2016. 05. 02.
Letöltés

  Éves költségvetési beszámoló 2017

  Archiválva: 2018. 04. 02.
Letöltés

  Éves költségvetési beszámoló 2016

  Archiválva: 2017. 06. 01.
Letöltés

  Éves költségvetési beszámoló 2015

  Archiválva: 2016. 05. 04.
Letöltés


KIMIKK
Innovatív Képzéstámogató KözpontKEHOP-5.2.2-16-2016-00065Kulturális és Innovációs MinisztériumNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési HivatalRRF-2.2.2-23-2023-00006 - Székesfehérvári Szakképzési Centrum komplex fejlesztése

  • SZC logo fehér
  • Székesfehérvári Szakképzési Centrum

   H-8000 Székesfehérvár, Budai út 45. M2 épület

  • Telefon:

   E-mail: titkarsag@szfszc.hu

   OM azonosító: 203053


  2024Székesfehérvári Szakképzési Centrum