Archives április 2020

Közérdekű információk és rendkívüli szabályok a komplex szakmai vizsgákhoz

Közérdekű információk és rendkívüli szabályok
a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának eltérő rendjéről
a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben

(2019/2020. tanév május-június)

 

Az egyedi miniszteri határozatnak megfelelően módosított

írásbeli vizsgaidőpontok: 2020. május 25-29.

Részletesen az alábbi hivatkozáson érhető el:

A_komplex_szakmai_vizsgakhoz_tartozo_kozponti_vizsganapok_modositasa_2019-2020_tanev_majus_junius

Forrás: www.nive.hu (Utolsó letöltés: 2020.04.26.)

A tanulókra vonatkozóan

 • A tanuló vizsgára bocsáthatóságának feltétele:
  A vizsgán megszerezhető szakképesítés utolsó évfolyamára meghatározott gyakorlati követelmények legalább 60%-ának a teljesítése.
  Az a tanuló, aki nem teljesítette a meghatározott gyakorlati követelmények 60%-át, nem bocsátható vizsgára. A tanuló vizsgára történő felkészítése érdekében a gyakorlati képzést folytató szervezet az elmaradt tanulmányi követelmények teljesítése figyelembevételével a 2020. augusztus 24. – október 2. közötti időszakban köteles számára gyakorlati képzést szervezni. Ezen a tanuló részvétele kötelező. Ebben az esetben a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kell vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.
 • Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, abban az esetben sem kötelezhető arra, hogy részt vegyen a vizsgán.
  Annak a tanulónak, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, hiányzását igazoltnak kell tekinteni.
  Ebben az esetben a tanuló számára a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező biztosítani vizsgalehetőséget. Mindez ugyancsak nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.
 • Annak a tanulónak, aki a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában vizsgát tesz, és munkába áll, a tanulói jogviszonya a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezésének napján, de legkésőbb 2020. augusztus 31-én szűnik meg.
 • A vizsgára bocsátás feltételeként előírt egyéb feltételek teljesítését igazoló okirat (például a nyelvvizsga-bizonyítvány, valamint vezetői engedély) bemutatása nem kötelező, sikeres vizsga esetén a bizonyítványt ezeknek a hiányában is ki kell állítani.

A vizsga megszervezésére vonatkozóan

(Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, és úgy dönt, részt vesz a vizsgán a 2019/2020. május-júniusi vizsgaidőszakban.)

 • Megengedett vizsgatevékenységek (kizárólag csak az alábbiak lehetnek):
  • Írásbeli vizsgatevékenység, amelynek módja lehet
  • Gyakorlati vizsgatevékenység
   A gyakorlati vizsgatevékenységet 2020. május 4. és 2020. június 15. között, de lehetőség szerint az írásbeli vizsgatevékenységet megelőzően kell megszervezni.
   A gyakorlati vizsgatevékenység időpontja abban az esetben is megelőzheti az írásbeli vizsgatevékenység időpontját, ha

    • a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye erre nem ad lehetőséget, vagy
    • a gyakorlati vizsgatevékenység megkezdésének feltétele az eredményes írásbeli vizsgatevékenység.
 • Ha a vizsga egyébként szóbeli vizsgatevékenységet is tartalmaz, a vizsga végeredményét a szóbeli vizsgatevékenység eredménye nélkül kell a megengedett vizsgatevékenységek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően megállapítani.
 • Mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga nem szervezhető, azokat a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kell megtartani.
 • A képző-és iparművészet, előadóművészet, hang-, film-, színháztechnika, közművelődés, pedagógia ágazat esetén vizsga megszervezésére nem kerül sor, a szakmai bizonyítványt a vizsgát megelőző két tanév szakmai tárgyainak átlageredményei alapján kell kiállítani. A szakmai bizonyítványt ebben az esetben a szakgimnázium szakmai igazgatóhelyettese írja alá

A vizsga lebonyolítására vonatkozóan

 • Vizsgabizottság
  • A vizsgabizottság a vizsgaelnökből és egy tagból áll.
  • A vizsgabizottság munkájában nem vehet részt az, aki a 65. életévét betöltötte.
  • A vizsgabizottság elnöke csak olyan személy lehet, aki a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához jogszabályban előírt szakképzettséggel rendelkezik és nem vett részt a vizsgázók képzésében.
  • A vizsgabizottság tagja a képzésben részt vett oktató.
  • Nem lehet vizsgaelnök vagy a vizsgabizottság tagja az, aki a vizsgázónak hozzátartozója.
  • A vizsgabizottság elnökét és tagját a vizsgaszervező kéri fel és bízza meg. Minderről legkésőbb az első vizsgatevékenységet megelőző ötödik napon elektronikus úton értesíti a szakképzési feladatot ellátó hatóságot.
 • Általános szabályok
   • A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk kötelező, gumikesztyű viselete megengedett.
   • A vizsgabizottság számára a maszkot és a gumikesztyűt, valamint a szükséges kézfertőtlenítő szert a vizsgaszervező köteles biztosítani.
   • A vizsgabizottság és a vizsgaszervező együttesen felelős az előírt óvintézkedések teljes körű megtartásáért és a veszélyhelyzettel összefüggésben a vizsgán megtett intézkedések, meghozott határozatok vizsgajegyzőkönyvben történő rögzítéséért.
   • A vizsgával kapcsolatos egyeztetéseken, értekezleteken a vizsgabizottság köteles a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet szerinti védőtávolságot (legalább 1,5 m) megtartásával működni, amennyiben arra lehetőség van, a kommunikációt elektronikus úton lefolytatni.
   • A vizsgadokumentumok, bizonyítványok érintése csak gumikesztyűben történhet.
   • A vizsga során fokozottan figyelni kell
    • arra, hogy a vizsgázók a vizsgahely megközelítése és annak elhagyása során a védőtávolságot betartsák, ne csoportosuljanak,
    • a vizsga alatti mosdó használatakor is a higiénés szabályokra, fertőtlenítésre.
 • Írásbeli vizsgatevékenység
  • A védőtávolságot (legalább 1,5 m) minden résztvevő között biztosítani kell.
  • Egy tanteremben maximum tíz fő vizsgázó lehet jelen.
  • A tanteremben gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítési lehetőségről.
  • A vizsga során a tanuló gumikesztyű viselésére nem kötelezhető.
 • Gyakorlati vizsgatevékenység
  • A vizsgázók között ugyancsak védőtávolság biztosításával kerülhet sor. Ez akkor csökkenthető, ha a vizsgahelyek egymástól úgy vannak fizikailag elválasztva, hogy a vizsgázók közötti érintkezés semmilyen formában nem lehetséges.
  • A vizsgahelyen szintén gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítés lehetőségéről.
  • A vizsgahelyet, az eszközöket, szerszámokat a feladat megkezdése előtt és elvégzése után fertőtleníteni kell.
  • A vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak.
  • Közös használatú eszközök esetén azokat minden vizsgázó után fertőtleníteni kell, illetve ezen eszközök kezelése kizárólag gumikesztyűben történhet.
  • A vizsgafeladat bemutatása, ellenőrzése esetén a vizsgázó és a vizsgáztató között is kötelező a védőtávolság megtartása.
  • A vizsgáztató a vizsga során nem nyúlhat a vizsgázó által érintett eszközökhöz, a vizsgázó feladatának végeredményéhez, ha azt a vizsgázó utána még megérintheti.
  • Ha vizsgára bocsátás feltételeként előírt egyéb feltételek teljesítését igazoló okirat (I. 4. pont) a vizsgán nem került bemutatásra, a gyakorlati vizsgatevékenység keretében nem adható a tanulónak olyan feladat, amely kizárólag az okirat birtokában végezhető tevékenységet tartalmaz.

Az egyes vizsgatevékenységek értékelése

  • Írásbeli vizsgatevékenység esetén
   • A kapcsolódó feladatok javítási-értékelési útmutatóját a következő pontozás és értékelés alapján kell összeállítani:
    • 0-40 pont elégtelen (1)
    • 41-49 pont elégséges (2)
    • 50-59 pont közepes (3)
    • 60-79 pont jó (4)
    • 80-100 pont jeles (5)
   • A vizsgatevékenység eredményét és javítását a vizsgaelnök hagyja jóvá.
   • A vizsgatevékenység eredményének és javításának a vizsgázók által történő megtekintésére és észrevételezésére kizárólag elektronikus úton kerülhet sor.
  • Gyakorlati vizsgatevékenység esetén
   • Ha a szakképesítés tartalma lehetővé teszi, és a megvalósítás biztonságos, valamint a veszélyhelyzeti előírásokkal is összhangban lévő keretei, illetve a vizsgázó teljesítménye értékelésének feltételei biztosíthatóak, a vizsgaszervező javaslata és a vizsgabizottság döntése alapján készíthető részben vagy egészben vizsgaremek akkor is, ha annak lehetőségét az adott szakmai és vizsgakövetelmény nem tartalmazza.
   • Ha pedig szakmai és vizsgakövetelmény vizsgaremek elkészítését és bemutatását írja elő, azonban a köznevelési és szakképzési intézményekben a veszélyhelyzet alatt hatályos rendkívüli munkarend miatt vizsgaremek elkészítése nem lehetséges, akkor
    • a gyakorlati képzést folytató szervezet köteles a gyakorlati képzés helyszínén lehetőséget biztosítani az elkészítésére,
    • amennyiben pedig a gyakorlati képzést folytató szervezet nem képes ezen feltételek biztosítására, a megvalósítás érdekében megállapodhat más gyakorlati képzést folytató szervezettel,
    • ha viszont a leírtak közül egyikre sincs lehetőség, a vizsgaremek helyett olyan gyakorlati vizsgatevékenységet kell meghatározni, amely biztosítja a vizsgaremek elkészítésével igazolt kompetenciák mérését.

Forrás: www.nive.hu (Utolsó letöltés: 2020.04.25.)

Új ösztöndíj rendszerrel készülünk

Szeptembertől a szakképzésben új ösztöndíjakra pályázhatnak a leendő 9. osztályosok. Már nem csak a hiányszakmát tanuló diákok kapnak majd ösztöndíjat, hanem a technikumba (érettségit és szakmát adó 5 éves képzés) és a szakképző iskolába (szakmát adó 3 éves képzés) járók is.

Az ösztöndíj megállapítás alapja mindig az aktuális minimálbér lesz, jelenlegi számítás szerint ez a technikumok esetében 9-10. évfolyamon annak 5 %-a (8050 Ft), a szakképző iskolákban 9. évfolyamon 10%-a (16.100 Ft)

Felmenő rendszerben a felsőbb évfolyamokon az igénybe vehető ösztöndíj összege megemelkedik, és tanulmányi eredménytől függően akár 56.350 Ft is lehet.

A hátrányos helyzetű tanulók és a gyermekvédelmi támogatásban részesülő diákok a fentieken kívül havonta további 32.000 Ft összegű szociális ösztöndíjra is pályázhatnak.

Az első szakmájukat megszerző tanulók a munkába állásukhoz is kapnak majd segítséget az államtól, tanulmányi eredményüktől függően egyszeri 128.800- 289.800 Ft-os pályakezdési juttatás formájában.

Forrás:

https://szakmaverzum.hu/2020/02/megjelent-a-rendelet-ennyi-penzt-kapsz-ha-szakmat-tanulsz/

Kép forrása: istockphoto baona

Digitális témahét a Székesfehérvári Szakképzési Centrumban

A tantermen kívüli digitális munkarendre történő átállás szükségessé tette a Digitális Témahét átgondolását. A veszélyhelyzetben a digitális pedagógia legnagyobb eseménye a mindennapok eseményévé vált.

Ahogy azt a Jáky Szakgimnázium és Szakközépiskola pedagógusai megfogalmazták, a kialakult járványügyi helyzet magával vonta a digitális munkamódszerek széleskörű bevezetését is az intézményben. Ennek keretében nagymértékben kibővült azoknak az online alkalmazásoknak a köre, melyeket a digitális oktatásba vontak be. A fő cél az volt, hogy mind a tanárok mind pedig a tanulók olyan online lehetőségeket ismerjenek meg, amelyek az önszabályozó aktív tanulást teszik lehetővé a digitális eszközök segítségével. Célul tűzték ki, hogy a hagyományos munkamódszerről a digitális tanrendre való átállás minél zökkenő mentesebb legyen.

Hasonló módon történt ez a többi iskolában is. Mivel a tanulókkal való kapcsolattartás minden osztályban on-line módon történt, a feladatok feldolgozása során az egyes tantárgyaknál a tanulók és a tanárok is új, digitális módszereket és platformokat próbáltak ki. A Hunyadi Szakgimnázium a mindenki által használt digitális megoldások alkalmazása mellett a témahéten a következő egyedi projektek valósultak meg: szóbeli vizsga témakörök feldolgozása angol nyelven PowerPointban, majd ezek bemutatása, megbeszélése, pénzügyi ismeretek tantárgy keretében játékos feladatok és tesztek megoldása a Pénziránytű oldalon, elektrotechnika tantárgy házi feladatának feldolgozása TINA programmal, majd erről videó készítése, on-line compilerek, editorok keresése programozás tantárgy feladatainak megoldásához.

A Vörösmarty Szakgimnázium és Szakközépiskola, mint a digitális pedagógia elterjesztésében és a digitális készségek fejlesztése mellett elkötelezett iskola immár ötödik alkalommal csatlakozott a Digitális Témahét eseményeihez, melynek kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése. A témahétre 15 osztállyal regisztráltak. A foglalkozásokat tanórák, valamint osztályfőnöki órák keretében szervezték meg. A tanórákra való felkészülés során pedagógusaik használták a letölthető segédanyagok mellett az ingyenes e-learning lehetőségeket, csoportos projekteket, gondolattérképek születtek társadalomismereti, kommunikációs, szakmai témakörökben, ahol a diákok a problémák többirányú megközelítését gyakorolhatták. Természetismereti projekteket dolgoztak fel az osztályok és a digitális biztonság kérdésköre is előkerült. A foglalkozásokon a médiatudatosságra, a hiteles információkra is felhívták a kollégák a tanulók figyelmét. A koronavírus okozta problémák és az oktatás hirtelen változása miatt időszerű a fenti témakörökkel való kiemelt foglalkozás. A foglalkozások felhívták a tanulók figyelmét több téma mellett a digitalizáció szerepére, megkerülhetetlenségére, fontosságára és veszélyeire. A megváltozott tanulásszervezési helyzetben mind a tanulók, mind a diákok digitális kompetenciájának bővítése előtérbe került.

A Deák Szakgimnázium és Szakközépiskola a kimondottan a Digitális Témahétre kidolgozott feladatait későbbre halasztotta. A digitális zaklatás veszélyeiről szóló kisfilmet azonban közzé tette, valamint egy Maradj otthon elnevezésű játék is megvalósult és az idei év vezérmondatához kapcsolódóan az online térbe egy fűszerekkel kapcsolatos quiz is felkerült.

A tananyag digitális módon történő átadására számtalan program, platform áll a tanárok rendelkezésére. Iskoláink ezeket szép számmal használják is.

Az I. István Szakgimnáziumban a Digitális Témahét kapcsán kiemelt helyet kapott a Kahoot quiz program, a projektfeladatok megoldásához pl. a MindMeiser.com alkalmazás. Az Internet veszélyeire való figyelemfelhívásról szóló filmet a Google Classroomon keresztül érhetik el a tanulók, majd egy űrlap kitöltésével véleményüket is elmondhatják.

A Vajda Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola megismertette a diákokat a Discord ommunikációs platformmal, saját szervert hozott létre az iskola számára, saját termekkel, hang- és chat-csatornákkal és csatlakoztak a Google Classroom digitális tanterméhez. Csatlakoztak az EduBase oktatási platformjához is, elsősorban a számonkérések megoldására, előkészítették a Cisco Webex alkalmazás bevezetését, iskolai Drive felületen digitális tananyagbankot, tudásmegosztó oldalt hoztak létre, létrehozták az iskola Minecraft szerverét, e-sport alkalmakat biztosítottak a diákok számára.

Az említett platformok centrum szinten természetesen mindenhol előfordulnak. Így az online tesztelésre alkalmas Redmenta tesztelő rendszer is. Felélénkültek a facebook tanári csoportok a Google levelező rendszer mellett. Kiemelkedő fontosságú a tanárok és tanulók egymással való kommunikációja. Az eddig bevált kommunikációs csatornák mellett (KRÉTA, e-mail, messenger, facebook, sms) azok kibővítése valósult meg, melyek segítségével valós időben lehetséges a tanulókkal való kommunikáció, konzultáció, esetleg online óra tartása. A tanárok többsége például a Jákyban a Zoom, Discord vagy a Google Meets alkalmazást használja. A Széchenyiben iskola szinten egységesen a Moodle rendszerét alkalmazzák. Több helyen előfordul a GoogleForms, Quizziz, Kahoot, tankockák vagy a wordwall alkalmazása. De a saját munka lefényképezése és visszaküldése módszer is hétköznapivá vált.

Összességében elmondható, hogy a digitális témahét és a digitális munkarend összefonódásával a témahét céljai magas szinten valósulhattak meg. A pedagógusok és tanulók digitális kompetenciája folyamatosan fejlődik. A megismert alkalmazások segítségével hatékony tanulásszervezés érhető el és a tanulók tanulói motivációjában is pozitív eredmények mutatkoznak.

Dr. Udvardyné Zsadon Zsófia

 

 

 

 

Hamarosan kiderül, kikkel találkozunk szeptemberben!

 

Hamarosan kiderül, kikkel találkozunk szeptemberben!

Bár most még nagyon távolinak tűnik a következő tanév, a nyolcadik osztályos tanulókkal együtt mi is már  várjuk, hogy április 23-ig megkapják tagintézményeink az egyeztetett felvételi jegyzéket, azaz a felvételi végeredményét.

A felvételi lapokat és a módosított sorrendet egy központi hivatal, a KIFIR rendszer dolgozza fel, és küldi meg az iskoláknak. A felvételről szóló értesítést ezután tudjuk megküldeni a jelentkezőknek.

Az Oktatási Hivatal weboldalán az időpontokról és a felvételi eljárás menetéről bővebb információ olvasható:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/gyakran_ismetelt_kerdesek?itemNo=4

 

Kép forrása: https://www.szekesfehervar.hu/latvanyos-flashmobbal-vette-kezdetet-a-szakmak-ejszakaja